Your browser does not support JavaScript!
:::
教學研究

 

 

公共衛生學

校內分機

e-mail

研究室

史麗珠 教授

5119

lichu@mail.cgu.edu.tw

生物統計諮詢中心

 

 

 

 

陳明岐 教授

5056

mcc@mail.cgu.edu.tw

 

生物統計諮詢中心

蔡培癸 副教授

5068

tsay@mail.cgu.edu.tw

生物統計諮詢中心

 

 

 

 

黃祥富 醫師/副教授

5125

bigmac@cgmh.org.tw

分子流行病學研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

寄生蟲學

校內分機

e-mail

研究室

王蓮成 教授

5092

wanglc@mail.cgu.edu.tw

寄生蟲免疫研究室

 

 

 

 

鄧致剛 教授

5136

petang@mail.cgu.edu.tw

分子調控暨生物資訊研究室

 

 

 

 

陳維鈞 客座教授

5139

wjchen@mail.cgu.edu.tw

病媒生物學研究室